Osnovni pokazatelji
Prihodi (u hiljadama dinara)


Broj zaposlenih