Politike preduzeća
Politika kvaliteta

Preduzeće Unogradnja V.V. d.o.o. je odlučno u nameri da bude jedan od lidera u oblasti izgradnje saobraćajnica, aerodromskih pista, tunela, mostova, svih ostalih objekata iz oblasti niskogradnje i izgradnji objekata visokogradnje, što ostvaruje:
 • Kvalitetnim i pouzdanim izvođenjem izgradnje saobraćajnica, aerodromskih pista, tunela, mostova;
 • Kvalitetnim i pouzdanim izvođenjem izgradnje ostalih objekata iz oblasti niskogradnje i objekata visokogradnje;
 • Stalnim poboljšavanjem kvaliteta pružanja svojih usluga;
 • Integrisanjem sistema menadžmenta kvalitetom (ISO 9001), životnom sredinom (ISO 14001) i bezbednosti i zdravljem na radu (OHSAS 18001) i drugih sistema menadžmenta u jedinstven poslovni sistem;
 • Zadovoljavanjem zahteva, potreba i očekivanja investitora i krajnjih korisnika, zaposlenih, društva i ostalih zainteresovanih strana, uz stalno praćenje stepena njihovog zadovoljstva;
 • Obavezom najvišeg rukovodstva da stvaranjem i održavanjem radne atmosfere stimuliše sve zaposlene da aktivno i u potpunosti učestvuju u ostvarivanju poslovnih ciljeva preduzeća;
 • Stalnim i planskim obrazovanjem, obukom i motivisanjem zaposlenih, u cilju efikasnog i kvalitetnog izvršavanja postojećih i novih poslova;
 • Primenom procesnog pristupa u upravljanju svim resursima i aktivnostima preduzeća i stalnim upravljanjem sistemom međusobno povezanih procesa;
 • Donošenjem poslovnih i drugih odluka na osnovu analize podataka i informacija i
 • Stalnim unapređivanjem odnosa i razvijanjem partnerstva sa investitorima i isporučiocima/podizvođačima, čime se doprinosi optimizaciji zadovoljenja obostranih interesa.Politika zaštite životne sredine

Preduzeće Unogradnja V.V. d.o.o., u cilju dugoročno uspešnog poslovanja, poseban značaj pridaje sistemskom pristupu aktivnostima na unapređenju zaštite životne sredine. U tom cilju, preduzeće Unogradnja V.V. d.o.o.:
 • Uključuje politiku, programe i praksu zaštite životne sredine u svaku aktivnost, kao bitan element upravljanja svim funkcijama i liderstva u oblasti sistema menadžmenta životnom sredinom;
 • Identifikuje sve aspekte životne sredine i kontroliše aspekte za koje proceni da su značajni;
 • Uspostavlja, primenjuje i održava dokumentovane opšte i posebne ciljeve zaštite životne sredine i programe za ostvarivanje tih ciljeva;
 • Uspostavlja, primenjuje i održava redovne postupke praćenja i merenja ključnih karakteristika svojih operacija koje mogu da imaju značajan uticaj na životnu sredinu radi praćenja učinka zaštite životne sredine;
 • Posluje u skladu sa zakonima i drugim propisima o zaštiti životne sredine;
 • Teži stalnim unapređenjima i prevenciji zagađivanja u oblasti zaštite životne sredine;
 • Sistematski smanjuje emisiju štetnih materija u okolinu (vazduh, voda, zemljište), racionalno koristi resurse i energiju, minimizira upotrebu štetnih materija i količinu otpadnih materija;
 • Podiže svest zaposlenih o značaju zaštite životne sredine stalnim obrazovanjem i stručnim osposobljavanjem kao i blagovremenim i kvalitetnim informisanjem i
 • Koliko god je to moguće zbog zahteva tehnološkog procesa izgradnje građevinskih objekata, nabavlja i ugrađuje proizvode koji nemaju, ili imaju minimalan uticaj na životnu sredinu, a isporučioce/podizvođače podstiče na aktivnu primenu svih mera u cilju zaštite životne sredine, uključujući primenu standarda ISO 14001 u svom poslovanju.Politika zaštite zdravlja i bezbednosti na radu

Politika rukovodstva preduzeća Unogradnja V.V. d.o.o. je da sve rizike svede na najmanju moguću meru primenom programa prevencije i mendžmenta rizikom u svim aktivnostima i procesima preduzeća. Najviše rukovodstvo potvrđuje posvećenost preduzeća Unogradnja V.V. d.o.o. da uspostavi i održava programe čiji je cilj smanjenje rizika po zaposlene i ostala lica, kroz sledeće aktivnosti:
 • Identifikaciju opasnosti, procenu rizika i upravljanje rizikom;
 • Utvrđivanje i održavanje dokumentovanih ciljeva u vezi sa zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu u svim relevantnim funkcijama i na svim nivoima unutar preduzeća i programa za njihovo postizanje, čime se realizuje opredeljenost rukovodstva za stalna poboljšavanja;
 • Uspostavljanje, primenu i održavanje redovnih postupaka praćenja i merenja performansi zaštite zdravlja i bezbednosti na radu, radi praćenja svog učinka u ovoj oblasti;
 • Koordinaciju i integraciju programa upravljanja rizikom u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu;
 • Praćenje i nadgledanje aktivnosti koje prouzrokuju povećani rizik po zdravlje ili povrede na radu, gubitke vremena i resursa kao i štete na opremi;
 • Usaglašavanje sa nacionalnim i međunarodnim propisima, pravilima i zakonima;
 • Stalnu edukaciju zaposlenih za zdrav i bezbedan rad i
 • Blagovremeno izveštavanje rukovodstva preduzeća o problemima upravljanja rizikom i unapređenja sistema bezbednosti i zaštite zdravlja zaposlenih.

Usvajanjem ove Politike, svaka organizaciona celina/funkcija preduzeća postaje odgovorna za učestvovanje u izradi programa prevencije rizika i upravljanja rizikom, u skladu sa principima postavljenim politikom preduzeća Unogradnja V.V. d.o.o. Pored toga, svaki program mora da izrazi princip, da bude efektivan u upravljanju rizikom i da definiše odgovornost svih nivoa rukovođenja i svih zaposlenih u preduzeću.

Proklamovane Politike kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu se povremeno preispituju i menjaju kada je to potrebno.

U ostvarivanju proklamovanih Politika kvaliteta, zaštite životne sredine i zaštite zdravlja i bezbednosti na radu očekujem saradnju i podršku svih zaposlenih u preduzeću Unogradnja V.V. d.o.o.


Vaso Adžić
Direktor

Beograd, 28. 7. 2009.